Yükleniyor
e-birlik


İŞLETME DEFTERİ TARİH OLMUYOR
 
 
 İŞLETME DEFTERİ TARİH OLMUYOR
 
TACİR:
1)Bir ticari işletmeyi KISMEN DE olsa, KENDİ ADINA işleten kişiye tacir denir.
2) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçları ile halka bildirmiş veya işletmesini TİCARET SİCİLİNE TESCİL ETTİREREK durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.
Ayrıca 21.07.2007 tarih, 26589 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/12362 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de ESNAF, SANATKAR ve TACİR ve SANAYİCİ ayrımı belirlenmiş, Bu belirlemeye göre;
VUK 177.Maddesinin birinci fıkrasının  (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan tutarların yarısını, (2) numaralı bendeki  tutarın tamamını aşanlar TACİR sayılmaktadır.
Bu açıklamalar doğrultusunda, 2012 YILINDA İŞLETME DEFTERİ YADA BİLANÇO ESASINDA  defter tutan Mükellefler 2013 Yılında tutacakları Defterler için TACİR OLMA kriterlerini taşısınlar yada taşımasınlar VUK 177. Maddedeki  hadlere göre işletme defteri yada bilanço esasına göre defter tutacaklardır.                                           “Çünkü tacir yada esnaf olmak defter tutma kriteri değildir.”
(*) 21.07.2007 tarih, 26589 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/12362 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de ESNAF, SANATKAR ve TACİR ve SANAYİCİ ayrımı tacir veya esnafın doğru sicile kaydını sağlamaya yönelik bir düzenleme olup  tacir veya esnafın hangi deftere tabi olacağı VUK hükümlerine göre tayin ve tespit edilecektir.
Ayrıca; TTK genel bir kanun, VUK konuya ilişkin özel bir kanundur. Bu sebeple önce özel kanun olan VUK geçerli olup, VUK da hüküm bulunmayan hallerde daha genel bir kanun olan TTK nu dikkate alınacaktır. Örneğin Defteri Kebirin VUK uyarınca tasdik mecburiyeti olmamasına rağmen TTK nu uyarınca kullanılması ve tastiki mecburidir.

 

 
21 Temmuz 2007 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 26589
BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2007/12362
             Ekli “Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun kararına dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 8/6/2007 tarihli ve 2051 sayılı yazısı üzerine, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1463 üncü maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 18/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER
                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI
                   
 
                  
 
ESNAF VE SANATKÂR İLE TACİR VE SANAYİCİNİN
AYRIMINA İLİŞKİN KARAR
             Esnaf ve sanatkâr ile tacir ve sanayicinin ayrımı
             MADDE 1 – (1) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 63 üncü maddesi ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 12 nci ve 17 nci maddelerinin uygulaması bakımından;
             a) Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun tespit edeceği ve Resmî Gazete’de yayımlanacak esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunanlardan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, (2) numaralı bendinde yazılı nakdi limitin tamamını aşmayanların esnaf ve sanatkâr sayılmaları ile esnaf ve sanatkâr siciline ve dolayısıyla esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilmeleri,               
             Ancak, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanların kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıt için zorlanmaması, yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların ise kayıtlarının, esnaf ve sanatkâr sicili marifetiyle ticaret siciline aktarılması,
             b) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden birinci sınıf tacir sayılan ve bilanço esasına göre defter tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutan ve bu Kararın (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalanların tacir ve sanayici sayılmaları ile ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bünyesindeki odalara kaydedilmeleri,
             kararlaştırılmıştır.
             Yürürlükten kaldırılan mevzuat          
             MADDE 2 – (1) 25/1/1986 tarihli ve 86/10313 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.
             Yürürlük 
             MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 4 –(1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.